Siirry pääsisältöön
Opaskoirakoulun logo.
Opaskoirakoulun logo.

Tie­to­suo­ja­se­los­te

Tällä sivulla

Tässä tietosuojaselosteessa (jäljempänä ”seloste”) kerrotaan, kuinka Näkövammaisten liitto ry:n Opaskoirakoulu käsittelee opaskoiran hakijoiden ja opaskoiran käyttäjien henkilötietoja.

1. Rekisterinpitäjä

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukainen rekisterinpitäjä on Näkövammaisten liitto ry (jäljempänä "NKL ry"). NKL ry vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä selostetta ja sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. Sovellettavan tietosuojalainsäädännön ja Kelan tämänhetkisen ohjeistuksen mukaisesti rekisterinpitäjänä on Kelan lähettämien asiakkaiden osalta kaikilta osin NKL ry. 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Näkövammaisten liitto ry
Opaskoirakoulu
Y-tunnus: 0202748-5

Postisoite:
Käyntiosoite: Siltaniitynkuja 1, 01260 Vantaa
p. 010 3955 900 (vaihde)

Yhteyshenkilö:
Vesa Väkeväinen
Opaskoirakoulun päällikkö
postiosoite: Siltaniitynkuja 1, 01260 Vantaa
p. 010 3955 951

Tietosuojavastaava:
juristi Elina Ketonen
tietosuoja@nkl.fi

2. Rekisterin käsittelijä

Mediconsult Oy (aik. FCG Talent Oy)
Y-tunnus: 2922700-6

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tietoja käytetään Opaskoirakoulun asiakkaiden opaskoirapalvelun suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan ja palveluja koskevaan tilastointiin.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen- Ulkoinen linkki ja kansallisen tietosuojalain- Ulkoinen linkki lisäksi olennaisia rekisteriin sovellettavia erityislakeja ovat laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä- Ulkoinen linkki (784/2021), laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista- Ulkoinen linkki (812/2000) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista- Ulkoinen linkki (94/2022).

Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla- Ulkoinen linkki on lisätietoja asiakas- ja potilastietoihin sovellettavasta lainsäädännöstä.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena voivat olla:

 • asiakkaan nimenomainen suostumus
  • Nimenomainen suostumus on tietosuoja-asetuksen mukainen edellytys erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelyyn, ja erityisiä henkilötietoryhmiä ovat muun muassa terveyttä koskevat tiedot.
  • Asiakas voi antaa suostumuksen esimerkiksi asiakkaan henkilötietojen saamiseen sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoavilta viranomaisilta.
 • asiakkaan kanssa tarvittaessa tehty sopimus kuntoutuksesta (muut kuin Kelan lähettämät asiakkaat)
 • lakisääteinen velvoite ja yleinen etu

4. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Rekisteri on sekä sähköisessä muodossa että manuaalisena paperirekisterinä. Sähköisessä rekisterissä on ainoastaan NKL ry:n Opaskoirakoulun tuottamat materiaalit sisältäen seuraavia henkilötietoja:

 • henkilön nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • tieto näkövammasta ja sen aiheuttamasta haitasta
 • mahdollinen muu opaskoiran myöntämiseen ja/tai käyttöön vaikuttava sosiaali- ja terveystieto
 • kuntoutuksen tavoite
 • kuntoutuksen aikainen ohjelma ja siihen liittyvät tapaamiset
 • koulutusraportit
 • maksaja
 • kuntoutusseloste ja suositus jatkotoimenpiteistä.

Edellä mainitut tiedot kerätään asiakkaalta itseltään ja/tai asiakkaan suostumuksella sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoavilta yksiköiltä.

Paperisena rekisteröidään kuntoutujaa koskevat muut asiakirjat, jotka kerätään asiakkaan suostumuksella opaskoiran maksajataholta, eri terveyden- ja sosiaalihuollon yksiköiltä sekä muilta tahoilta, kuten vakuutusyhtiöiltä. Kaikkien näiden asiakirjojen hankintaan ja käsittelyyn on saatu opaskoiran hakijan nimenomainen suostumus.

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirrot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 • Lainsäädännön edellyttämä luovutus viranomaisille. Esimerkiksi Digi- ja väestötietovirastolle voidaan luovuttaa asiakkaan nimi ja syntymäaikatiedot rekisteröidyn kuolintietojen lisäämiseksi rekisteriin.
 • Opaskoiran hakijan nimi, sotu ja laskutustiedot luovutetaan NKL ry:n reskontran pitäjälle opaskoiran saamisen jälkeen.
 • Muita luovutuksia tehdään vain rekisteröidyn allekirjoittaman valtakirjan nojalla.

Tietojen siirrot

Rekisterinpitäjä voi käyttää kolmatta osapuolta henkilötietojen käsittelyssä, jolloin kolmas osapuoli käsittelee tietoja rekisterinpitäjän lukuun rekisterinpitäjän ohjeiden ja rekisterinpitäjän ja käsittelijän kanssa erikseen sovitun sopimuksen mukaisesti. Henkilötietojen käsittelijä vastaa rekisterinpitäjän ohella rekisteröidyn tietojen lainmukaisesta käsittelystä. 

 • Tietojen siirto käsittelijälle perustuu palvelusopimuksiin.
 • Tällä hetkellä rekisterinpitäjällä on henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus Mediconsult Oy:n kanssa. Henkilötietojen suojasta on huolehdittu sopimuksella.

Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen siirtoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

6. Rekisterin säilytyspaikka ja suojauksen periaatteet

a) Manuaalinen aineisto

Asiakirjat säilytetään aakkosjärjestyksessä lukituissa arkistokaapeissa, jotka on sijoitettu asiakastietojen paperiarkistoon (asiakasarkisto), jonne pääsyoikeus on erikseen annettu. Asiakasarkisto on suojattu kulunvalvontajärjestelmällä.  Pääsyoikeuden myöntää Opaskoirakoulun päällikkö. Kyseiset henkilöt noutavat asiakirjat kuntoutusjaksoa varten. He myös palauttavat asiakirjat arkistoon kuntoutusjakson päätyttyä. Asiakirjojen käsittelystä on annettu erilliset ohjeet sekä laadittu omavalvontasuunnitelma.

b) Sähköiseen Provet-rekisteriin talletetut tiedot

Sähköiseen Provet-rekisteriin talletetaan opaskoiran käyttäjää koskevat tiedot kohdan 4 mukaisesti. Rekisterin käyttöoikeus on Opaskoirakoulun/NKL:n työntekijällä, joka tarvitsee tietoja asiakkaan palvelun toteuttamiseksi. Terveydenhuollon ammattihenkilön asiakkaan hoidosta ja tutkimuksesta tehdyt potilastiedot tallennetaan rekisteriin potilastietoina ja niihin on käyttöoikeus vain Opaskoirakoulun koulutuspuolen ammattihenkilöillä.

Rekisteriä käyttävä henkilö tarvitsee henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan päästäkseen rekisteriin.

Luvan käyttäjätunnuksen antamiseen myöntää Opaskoirakoulun päällikkö. Käyttöoikeus päättyy välittömästi työsuhteen päätyttyä tai henkilön siirryttyä uusiin tehtäviin Opaskoirakoulun ulkopuolelle.

Rekisterin käytöstä jää järjestelmään lokitietoja. Rekisteritietojen käytön seurannasta on erillinen ohje. Lokitiedoista syntyy oma henkilörekisteri, jota koskee oma tietosuojaseloste.

Rekisterisovelluksen teknisestä suojaamisesta vastaa palveluntarjoaja, jonka kanssa rekisterinpitäjällä on sopimus henkilötietojen käsittelystä.

c) Verkkokansioon tallennetut asiakastiedot

Verkkokansiota käytetään kuntoutusjakson suunnittelussa ja toteutuksen seurannassa. Verkkokansioon on käyttöoikeus Opaskoirakoulun työntekijällä samoin ehdoin kuin sähköisessä Provet-rekisterissä. Verkkokansioon tallennetut tiedot hävitetään välittömästi ko. kuntoutusjakson päätyttyä. Tietojen hävittämisestä vastaa tiedot tallentanut työntekijä.

Näkövammaisten liitolla on omavalvontasuunnitelma, jossa on kuvattu mm. järjestelmään liittyvät riskit ja miten niiden suojaamiseen on varauduttu.

7. Henkilötietojen säilyttäminen

Tietojen säilytyksessä noudatetaan lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (784/2021) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjoista (94/2022), joissa säännellään tarkemmin potilastietojen säilyttämisestä, arkistoinnista sekä erilaisista säilytysajoista.

Tavanomaisesti sekä manuaaliseen että sähköiseen rekisteriin sisältyvät tiedot poistetaan pysyvästi, kun opaskoiran käyttösopimus on päättynyt.

Paperit silputaan ja hävitetään tietoturvallisesti ja sähköisen rekisterin osalta tietojenkäsittelijä hoitaa tietojen tietoturvallisen hävittämisen.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskevia seuraavia oikeuksia:

 • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot.
 • Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
 • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai tapahtuu ilman asianmukaista oikeutta.
 • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
  • pyynnöstä huolimatta rekisterinpitäjä voi säilyttää ja käsitellä tietoja esimerkiksi arkistotarkoituksiin sekä muihin lainmukaisiin tarkoituksiin
 • Oikeus siirtää henkilötietoja toiseen rekisteriin, jos se on teknisesti mahdollista
  • vain kun käsittelyperusteen on rekisteröidyn suostumus tai sopimus
  • mahdollinen, jos tiedot on toimitettu rekisterinpitäjälle yleisesti käytettävissä olevassa koneellisesti luettavassa muodossa
  • lisäksi edellytyksenä on, että tietoja käsitellään automaattisesti.

Rekisteröidyn pyyntöjen toteuttaminen

Pyyntö tietojen tarkistamiseen, käsittelyn kieltämiseen tai poistamiseen tulee tehdä rekisterinpitäjälle osoitetulla omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Käsittelyn voi kieltää ja tietoja voi pyytää poistettavaksi käyttämällä asiamiestä. Asiamiehellä tulee olla tietoja poistamista tai käsittelyn kieltämistä koskeva yksilöity valtakirja. Rekisteröity voi käyttää pyyntöjen toteuttamisessa myös avustajaa.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisterinpitäjä käsittelee pyynnön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Kirjalliset tarkastuspyynnöt osoitetaan Opaskoirakoulun päällikölle:
Vesa Väkeväinen
Siltaniitynkuja 1, 01260 Vantaa
p. 010 3955 951

Oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta- Ulkoinen linkki- Ulkoinen linkki.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

9. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

10. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.